Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

haszraa
21:28
Reposted fromkicikitka kicikitka viamandd mandd
haszraa
20:31
2965 c1ec 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viakatiuszak katiuszak
haszraa
20:24
Reposted fromshakeme shakeme viaquinne quinne
haszraa
20:00
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
haszraa
19:59
"Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi co się dzieje na świecie. Innymi słowy odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój".
Paul Auster "Sunset Park"
Reposted frommerkaba merkaba vianyaako nyaako
haszraa
19:50
Reposted fromshakeme shakeme vialovvie lovvie

December 09 2019

haszraa
06:31

December 02 2019

haszraa
21:14
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie

November 30 2019

haszraa
22:37
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
haszraa
22:32
haszraa
22:28
3902 c319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablovely blovely
haszraa
22:27
Reposted fromFlau Flau viaerrortryagain errortryagain
haszraa
22:27
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viablovely blovely
haszraa
22:26

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viablovely blovely
haszraa
21:44
8979 dafe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
haszraa
21:44
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie

November 29 2019

haszraa
16:50
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viatediousuncle tediousuncle
16:49
pics/animals/tiger-eyes.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viareloveution reloveution

November 28 2019

haszraa
15:40
8396 109d
Reposted fromnyaako nyaako
haszraa
15:34
3432 d2b0 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl